Darowizna

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Darowizna

ekiert stampDarowizna

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, której celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Stronami umowy darowizny są darczyńca to jest strona zobowiązująca się do dokonania przysporzenia i obdarowany, czyli strona na rzecz, której darowizna jest dokonywana. Po stronie darującej jak i obdarowanej może występować więcej niż jedna osoba. Darować można jeden niepodzielny przedmiot jak i udziały w takim przedmiocie. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe, a także prawa niemające takiej wartości dla stron umowy. Oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego, jednakże darowizna staje się ważna w momencie, gdy obiecane świadczenie zostaje spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. Darczyńca może odwołać darowiznę, gdy obdarowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco niewdzięczny, pismem zawierającym oświadczenie skierowanym do obdarowanego. Gdy darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany zobowiązany jest dostarczać darczyńcy środków do życia, lub może zwolnić się od tego obowiązku zwracając równowartość darowizny. Informacje niezbędne do przygotowania aktu notarialnego darowizny:
 • dane osobowe darczyńcy (darczyńców), dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania; dla osoby prawnej lub innego podmiotu: pełna nazwa firmy, dane osobowe jej przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • dane osobowe obdarowanego (obdarowanych) jak wyżej;
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa (powinowactwa) pomiędzy darczyńcą i obdarowanym,
 • precyzyjne określenie przedmiotu darowizny;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu darowizny.
Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny lokalu mieszkalnego:
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu tj.: wypis aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa działu spadku;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.
Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o fakcie, że Spółdzielnia posiada tytuł prawny do gruntu pod budynkiem;
 • jeżeli dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta, to numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.
Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny gruntu:
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku,
 • że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości; zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.