depozyt notarialny

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Depozyt notarialnydepozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Z przyjęcia depozytu Notariusz spisuje protokół, w formie aktu notarialnego.

Depozyt notarialny ma szczególne znaczenie w obrocie nieruchomościami, gdy zapłata następuje gotówką oraz chociaż częściowo ze środków własnych kupującego. Umowa zbycia nieruchomości nie może zawierać warunków ani zastrzegać terminu, zatem skutecznie przenosi własność nieruchomości na kupującego. Przejście własności nie zależy od zapłaty ceny. Notariusz ma obowiązek wpisania do umowy klauzuli o poddaniu się przez kupującego uproszczonej egzekucji. Nie daje jednak gwarancji dysponowania przez kupującego mieniem wystarczającym do wyegzekwowania ceny nabycia. Z drugiej strony nie zawsze kupujący bez obawy o zawarcie umowy przeniesienia własności, zechce środki własne jeszcze przed umową wpłacić na konto sprzedającego. Podobna sytuacja rodząca obawy stron występuje, gdy pieniądze są przynoszone i rozliczane bezpośrednio w trakcie zawierania umowy między stronami lub poprzez uruchomienie drogą internetową środków na rachunku kupującego. Wobec tego wpłata na konto depozytowe notariusza a następnie sformułowanie warunków, jakie mają być spełnione, przed wypłatą środków przez notariusza, jest bardzo bezpieczną dla obu stron formą realizacji płatności.

Podsumowując należy wskazać na zalety depozytu notarialnego:

  • zabezpiecza interes obu stron umowy kupna;
  • stanowi dowód posiadania przez kupującego środków wystarczających na nabycie nieruchomości;
  • pozwala kupującemu nie wpłacać środków przed zawarciem umowy;
  • zapewnia bezpieczeństwo środków zdeponowanych na bezpiecznym rachunku notariusza;
  • środki zostają przelane na rachunek sprzedającego dopiero po spełnieniu się warunków z protokołu przyjęcia do depozytu, takich jak zawarcie umowy sprzedaży, wydanie lokalu, wpisanie własności nabywcy do księgi wieczystej, wymeldowanie sprzedającego i innych osób itp., natomiast w przypadku gdyby umowa sprzedaży nie doszła do skutku, środki wracają na rachunek wskazany przez kupującego.

Numer rachunku depozytowego: 50 1020 5558 1111 1280 7370 0285

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.