Dożywocie

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    DożywocieDożywocie

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy, której nabywca w zamian za przeniesienie na jego rzecz własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy albo osobie dla niego bliskiej, dożywotnie utrzymanie. Co przy braku odmiennych postanowień oznacza, iż nabywca powinien zbywcę przyjąć, jako domownika, dostarczać mu pożywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa dożywocia uregulowana jest w art. 908 do 916 kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia w swojej treści może zawierać służebność mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku.

Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dożywocia:

 • dane osobowe zbywcy, dla osób fizycznych: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dane osobowe nabywcy, jak wyżej;
 • ewentualnie dane osobowe dożywotnika innego niż zbywca;
 • wskazanie bliskości pomiędzy zbywca i dożywotnikiem;
 • precyzyjne określenie zbywanego przedmiotu;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu zbycia;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja, czy na rzecz dożywotnika będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania lub mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku;
 • warunki i data wydania przedmiotu zbycia;
 • inne warunki dożywocia.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.