dział spadku

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Dział spadku

Podział majątkuDział spadku

Termin oznaczający podział majątku spadkowego pomiędzy poszczególnych spadkobierców.
Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Jej zniesienie może nastąpić na żądanie uprawnionych, w formie działu spadku, co skutkować będzie nabyciem przez poszczególnych spadkobierców wyłącznych praw do składników majątku spadkowego.
 
 • Podział spadku może nastąpić poprzez zawarcie umowy między wszystkimi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu;
 • umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku;
 • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jeśli przedsiębiorstwo, to umowa o jego dział powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów;
 • roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego działu spadku:

 • dane osobowe osób biorących udział w dziale spadku: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia spadku: wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy – dla gruntu;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • informacja o wysokości ewentualnych spłat czy dopłat.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.