Dzierżawa

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Dzierżawadzierżawa

Dzierżawa polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki. Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Dzierżawić można zarówno rzeczy, jak i prawa. Odpłatność z tytułu umowy dzierżawy może ulec ograniczeniu do samego uiszczania należnych podatków i ponoszenia innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu.

Gdy wydzierżawiającym jest właściciel, umowa dzierżawy, podobnie jak umowa najmu, może być ujawniona przez wpis w dziale III księgi wieczystej.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dzierżawy:

  • dane osobowe wydzierżawiającego i dzierżawcy: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • informacje na temat okresu trwania dzierżawy oraz kwoty rat czynszu;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Amet consectetur adipiscing elit, sed doceiusmod tempor incididunt.

Przynieś dokumenty

Amet consectetur adipiscing elit, sed doceiusmod tempor incididunt.

Odbierz Dokumenty

Amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.