Fundacja

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Fundacja



fundacja

Jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym elementem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.
 
Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca, czyli fundator będący osobą fizyczną lub prawną.
 
Inne cechy charakteryzujące fundację
 • ma wyodrębniony majątek;realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami;
 • jest organizacją nienastawioną na zysk;
 • ma osobowość prawną;
 • działa w oparciu o statut, tj. dokument, określający nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.;
 • jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane zyski przeznacza na swoją działalność statutową.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego

 • dane osobowe fundatora, dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dla osoby prawnej lub innego podmiotu: pełna nazwa firmy, dane osobowe jej przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • firma fundacji;
 • siedziba fundacji;
 • cele fundacji;
 • sposób realizacji celów fundacji;
 • oznaczenie, czy fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, aport – wkład niepieniężny);
 • jeśli fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł);
 • przedmiot działalności fundacji, jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.