Odrzucenie spadku

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Odrzucenie spadku

Notariusz GorzówOdrzucenie spadku

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzucenia spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, za wyjątkiem przypadków, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co, do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawającego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • wypis aktu zgonu osoby zmarłej, po której odrzucany jest spadek lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego o stwierdzeniu zgonu bądź prawomocne postanowienie sądu rejonowego o uznaniu za zmarłego;
  • jeżeli odrzucenie spadku ma nastąpić w imieniu małoletnich dzieci, wymagane jest postanowienie sądu rejonowego o zgodzie na odrzucenie spadku.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.