Poświadczenia

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Poświadczenia

Poświadczenie podpisuPoświadczenia

Notariusz poświadcza:
  • własnoręczność podpisu,
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Notariusz stwierdza jedynie własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. Biorąc pod uwagę ewentualnie bezprawność pewnych czynności, notariusz nie analizuje treści poświadczanego dokumentu. W sytuacji, gdy podpis nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała się na poświadczanym dokumencie, może uznać przed notariuszem za własnoręczny, wcześniej złożony podpis.

Do dokonania poświadczenia podpisu wymagana jest obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony wraz z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz z dokumentem, pod którym ma złożyć podpis.

Poświadczenie przez notariusza podpisu wymagane jest między innymi:

  • przy składaniu wzorów podpisów wspólników i członków zarządu, których złożenie wymagane jest w przypadku zakładania spółek osobowych lub kapitałowych;
  • przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • przy zbyciu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania;
  • przy oświadczeniu rodziców czy też opiekunów małoletniego wyrażającym zgodę na uzyskanie dokumentu paszportowego;
  • przy oświadczeniu rodziców czy opiekunów wyrażającym zgodę na wyjazd dziecka za granicę pod opieką innej osoby;
  • przy oświadczeniu zgody na przyjęcie najemny, przy okazji najmu okazjonalnego.

Zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wypisu, notariusz stwierdza, że dokument odpowiada treści i wyglądowi oryginału. Jeżeli dokument posiada cechy szczególne, takie jak dopiski, poprawki, uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Data okazania dokumentu – data pewna

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.