Pożyczka

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    PożyczkaPożyczka

Umowa zawierająca zobowiązania stron, osoby dającej pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej kwoty pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku oraz zobowiązanie biorącego do zwrócenia tej samej kwoty pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczka może być umową odpłatną lub nieodpłatną. Dotyczy najczęściej pieniędzy a odpłatność stanowią odsetki. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego, ale taka forma daje możliwość zabezpieczenia roszczeń dającego pożyczkę poprzez poddanie się przez biorącego pożyczkę rygorowi egzekucji w trybie art. 777 paragraf 1 pkt 4 k.p.c.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.