Renta

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    RentaRenta

Umową renty jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia na rzecz drugiej, umówionej kwoty pieniędzy lub ilości rzeczy oznaczonych, co do gatunku. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nieodpłatna umowa renty powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Również formę aktu notarialnego powinna mieć renta odpłatna, gdy wynagrodzeniem będzie przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokal. Renta może być ustanowiona na czas oznaczony lub na czas życia określonej osoby. Powinna być zabezpieczona klauzulą z art. 777 paragraf 1 pkt 4 k.p.c.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, adres siedziby, REGON, NIP, dane przedstawicieli reprezentujących Spółkę;
  • określenie przedmiotu przeniesienia własności;
  • wskazanie terminu wydania przedmiotu przeniesienia własności;
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia i stanowiący tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego (umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, itd.);
  • podstawa nabycia – dokument, na podstawie, którego dana osoba nabyła prawo do lokalu, np. wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • numer księgi wieczystej
  • nieruchomości;
    jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.