Służebność

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Służebność

ekiert stampSłużebność

Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności: gruntową, osobistą i przesyłu.

Służebność, to ograniczone prawo rzeczowe ograniczające możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego. Służebność powstaje na skutek zawarcia umowy, orzeczenia sądowego, z mocy prawa lub na mocy decyzji administracyjnej. Oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego, wymaga aktu notarialnego. Ustanowienie służebności może nastąpić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Służebności mogą być ustanowione pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu np. pod warunkiem ustanowienia odrębnej własności lokalu lub na określony czas, mogą wygasnąć, można się ich zrzec, może być zmieniona ich treść.

Służebność gruntowa obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości władnącej, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej. W razie podziału nieruchomości władnącej lub nieruchomości obciążonej, służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział.

Służebność osobista mieszkania obciąża nieruchomość w celu zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego,

Służebność przesyłu obciąża nieruchomość służebną na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do przesyłu energii, substancji itp.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania umowa sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

  • dane osobowe strony ustanawiającej służebność: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, adres siedziby, REGON, NIP, dane przedstawicieli reprezentujących Spółkę;
  • określenie ceny ustanowienia służebności oraz sposobu jej płatności;
  • w przypadku służebności osobistej dane osoby na rzecz, której czynność jest ustanawiana;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, na której ustanawiana jest służebność;
  • określenie treści służebności.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.