Testament

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    TestamentTestament

Testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych. Spadkodawca może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela. Nieważność testamentu zachodzi w przypadku, gdy powstał w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu, pod wpływem groźby. Jednym ze zwykłych testamentów jest testament notarialny sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.
 
W 2011 r. Krajowa Rada Notarialna utworzyła Krajowy Rejestr Testamentów – elektroniczny rejestr, który zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach, nie zawiera natomiast treści samych testamentów. Testament jest rejestrowany na wniosek testatora, po złożeniu testamentu u notariusza.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania testamentu notarialnego:

  • dane osobowe sporządzającego testament (testatora): imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości(dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
  • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (spadkobiercy): imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, adres siedziby;
  • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu, numer księgi wieczystej w przypadku nieruchomości;
  • treści ewentualnych zapisów lub poleceń, jakie chce się umieścić w testamencie;
  • informacje dotyczące ewentualnego wydziedziczenia.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.