Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje kilka zwolnień od zapłaty tego podatku. Jednym z najczęściej spotykanych jest zwolnienie od podatku przewidziane dla osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy, to jest przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Warto nadmienić, że za zstępnych uznano również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo 0- terapeutycznej, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednak zwolnienie to nie jest przyznane „automatycznie”. Należy pamiętać aby zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, to jest od otrzymania darowizny lub nabycia spadku. Jest to bardzo ważny przepis, który niejako warunkuje skorzystanie z tego zwolnienia i jego nieznajomość może powodować obowiązek zapłaty podatku.

W przypadku jeżeli otrzymanie darowizny nastąpiło w formie aktu notarialnego, to tu jest łatwo – to notariusz przekazuje taki akt naczelnikowi urzędu skarbowego, co jest traktowane jak zgłoszenie.

Natomiast musimy pamiętać o tym obowiązku w przypadku dziedziczenia, ponieważ tutaj notariusz już nas „nie wyręczy”. Ponadto ustawa wskazuje kwoty, których otrzymanie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego a ich wysokość zależy od zaliczenia do grupy podatkowej, czyli według osobistego stosunku nabywcy do osoby.

Dzisiaj kwota, którą może uzyskać syn od rodzica i nie musi robić „nic” wynosi 9.637 złotych w okresie 5 lat.