Hipoteka

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Hipoteka

Hipoteka Notariusz GorzówHipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomość, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, wynikającej z określonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
 
Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
 
W przypadku, gdy dłużnik nie wykona swojego zobowiązania, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel hipoteczny w celu uzyskania swojej należności musi złożyć pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości, uzyskać wyrok sądu, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym.
 
Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego
  • umowa na podstawie, której powstaje wierzytelność zabezpieczona hipoteką (np. umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa, w której strona zobowiązała się do ustanowienia hipoteki);
  • dane osobowe stawającego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.