Pełnomocnictwo

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Pełnomocnictwo

podpis aktu notarialnego - Notariusz GorzówPełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to umocowanie do działania w cudzym imieniu, oparte na oświadczeniu reprezentowanego.

Pełnomocnictwo stanowi jednostronną czynność prawną i nie czyni po stronie pełnomocnika obowiązku reprezentowania mocodawcy.

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną i wymaga przez mocodawcę posiadania zdolności do czynności prawnych, co najmniej takiej zdolności, jaka jest wymagana dla dokonania czynności, której dotyczy pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwa możemy podzielić ze względu na rodzaj: pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu, pełnomocnictwo rodzajowe, obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności oraz pełnomocnictwo szczególne, obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwa można udzielić ustnie, pisemnie, z poświadczonym podpisem, w formie aktu notarialnego.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe dającego pełnomocnictwo oraz pełnomocnika: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • określenie, do jakich czynności dający umocowuje pełnomocnika.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.