Poświadczenie dziedziczenia

Strona główna    |  Czynności notarialne    |    Poświadczenie dziedziczeniaPoświadczenie dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Notariusza, przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, nie wiążą ograniczenia dotyczące ostatniego stałego zamieszkania spadkodawcy, czy też położenia majątku spadkowego, jak to ma miejsce w przypadku drogi sądowej.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia Notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Powyższe uprawnienia Notariusz może realizować jedynie w stosunku do spadków otwartych po 1 lipca 1984 roku.

Notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

 • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
 • spadek otwarty został przed dniem 1 lipca 1984 roku;
 • dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego;
 • brakuje zgodnego wniosku stron na załatwienie sprawy spadkowej lub jedna ze stron nie może stawić się osobiście u Notariusza;
 • od otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, a nie wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (chyba, że złożą przedmiotowe oświadczenia przed Notariuszem);
 • wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
 • strony nie przedłożyły Notariuszowi wszystkich wymaganych prawem dokumentów do sporządzenia protokołu dziedziczenia;
 • w odniesieniu do spadku zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • po spisaniu protokołu dziedziczenia Notariusz ma wątpliwości, co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku;
 • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
 • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone;
 • testament, który ma być podstawą dziedziczenia został złożony w sądzie, gdyż zgodnie z §142 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) – oryginału testamentu nie wydaje się osobom zainteresowanym, ani w toku postępowania spadkowego, ani po jego ukończeniu.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • testament spadkodawcy o ile został sporządzony;
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (zaświadczenie to wydawane jest nieodpłatnie przez wydział meldunkowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – na podstawie art. 44h ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku nr 139 poz. 993 ze zm.);
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) spadkobierców, zapisobierców, uprawnionych z polecenia;
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Jak pracujemy?

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub napisz email do nas opisując cel wizyty

Przynieś dokumenty

Wskażemy jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnych

Staw się do czynności notarialnej

Gotową umowę odczytamy w obecności zainteresowanych

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.